Project

Over ons

Samen zijn we Gent Samen Solidair

'Gents Solidariteitsfonds' wordt 'Gent Samen Solidair vzw'

Tijdens de coronaperiode (weet je nog wel…) zijn enkele burgerorganisaties –  op initiatief van enkele zeer schone mensen – intensief samen beginnen werken: het Gents Solidariteitsfonds was geboren. Doorheen de jaren voelden we echter dat de naam niet de volledige lading dekte. Enerzijds liet het woord ‘fonds’ uitschijnen dat het accent ligt op geldinzameling en dat we een massa geld hebben. Dit klopt niet. Anderzijds ligt de focus wel op ‘samen’, ‘samenwerking’ en ‘solidariteit’. Ook het mooie logo gaf dit al jaren mooi weer. Om die reden kozen we voor ‘Gent Samen Solidair vzw’.  

Onze werking

We delen informatie en expertise bij het aanbieden van noodhulp. Wanneer iemand voor een hulpvraag niet terecht kan bij de ene dienst, voorzien we een warme doorverwijzing en opvolging naar een andere vrijwilligers- of hulpverleningsorganisatie. We bundelen onze ervaringen en we gaan op basis daarvan in overleg met de overheid.

Gent heeft een grote rijkdom aan burgerinitiatieven die solidaire actie ondernemen. Doorheen deze actie komen we steeds meer in contact met mensen die zich – al dan niet georganiseerd – ook inzetten om mee te bouwen aan een solidaire maatschappij. We leren elkaar kennen en begrijpen, werken samen waar mogelijk. Dit is een ‘ongoing’ proces dat hopelijk nooit zal stoppen.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan. Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties.  Zolang dit nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp; steeds ingebed in een breder ondersteuningskader. We noemen het ook wel ‘noodhulp onder protest’: Eigenlijk zouden we het liever niet doen, maar we doen het omdat het nodig is. Daarom vinden we het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing minstens even belangrijk. 

Onze visie

We zeggen volmondig ‘ja’ voor een inclusieve en diverse wereld! Ons doel is mee te streven naar een menswaardig leven voor iedereen.

Ook gaan we er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

Ook mensen die volgens de wet niet meetellen in België, zijn meer dan welkom bij de verschillende deelwerkingen.

In elke deelwerking van Gent Samen Solidair bepalen actieve ’de bezoekers’ ook mee het beleid en de activiteiten van de werking. Het is ons streven om ook Gent Samen Solidair als netwerkorganisatie mee te laten ondersteunen door ‘onze mensen’’; minstens door actieve participatie in de Algemene Vergadering van de vzw.

Noodhulp ingebed in een breder ondersteuningskader

Via een verdeelsleutel verdelen we de ontvangen giften onder de verschillende werkingen van Gent Samen Solidair. Ze dienen voor:

  • Aankoop van noodhulpgoederen: (baby)voeding, medicatie, ondergoed, kledij, schoolmateriaal, …
  • (Bijdrages voor) therapeutische ondersteuning.
  • Papieren betalen die mensen nodig hebben om omhoog te klimmen op de ladder.
  • Betalen van een deel van de huur om structurele achterstallen te vermijden. In zo’n gevallen wordt ook steeds een afbetalingsplan opgemaakt. Let wel: gezien dit veelal om hoge bedragen gaat, zijn de mogelijkheden beperkt. 

Er wordt steeds rekening gehouden met de individuele situatie van de persoon/het gezin. We streven ernaar dat een persoon in nood zo veel als mogelijk beroep moet kunnen doen op reguliere ondersteuning. Het aanbieden/ontvangen van noodhulp is nooit een structurele oplossing en is in het beste geval een tijdelijke back-up.

Verantwoording opgehaalde middelen

  • De middelen worden verdeeld volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met het bereik en het soort activiteiten van de verschillende werkingen. Deze verdeelsleutel wordt bepaald in onderling overleg en wordt jaarlijks geëvalueerd.
  • In onderling overleg kan een deel van de opgehaalde middelen ook aangewend worden voor specifieke, acute noden die de individuele werkingen overstijgen. 
  • Per donatie gaat een beperkt deel (5%) naar werkingsmiddelen voor Gent Samen Solidair. Dit bedrag is geplafonneerd tot maximum €5000 per jaar.
  • Als vzw maken een jaarverslag op over onze activiteiten en de bestede werkingsmiddelen.
  • Elke werking die middelen ontvangt via Gent Samen Solidair zet deze rechtstreeks in om de doelstellingen van de werking te bereiken.
  • Inzake noodhulp verzamelen we de nodige (anonieme) gegevens om in te zetten voor beleidswerk en in overleg met de overheid.

Werken in partnerschap

Bij het ontstaan van het Gents Solidariteitsfonds sloegen heel wat organisaties en individuen de handen in elkaar. Hier en daar ontstonden zelf nieuwe initiatieven. Doorheen de voorbije jaren waren het vooral de werkingen ‘noodhulp’ die intensief bleven uitwisselen en samenwerken rond dit thema. Zij vormen nu Gent Samen Solidair. 

Een aantal andere initiatieven verlegden hun focus na de ‘coronastress’ weer op andere thema’s, waardoor de directe samenwerking met noodhulporganisaties minder intensief werd. Maar we dragen elkaar nog steeds een warm hart toe: er is tussentijds contact en als er zich kansen voordoen dan versterken we elkaar. Je vindt hen terug via volgende linken: Refu Interim, Lets Save Food ,Voem en Kookploeg Solidair.

Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met Stad Gent en met heel wat partners uit het Gentse Middenveld: SAAMO Gent, Kras vzw, CAW, De Zuidpoort vzw, SIVI vzw, Open Plaats vzw, Thope vzw, Domus Mundi vzw… maar ook met bovenlokale actoren als Orbit vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

 

Nog niet gevonden en dus

Gezocht

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler. Om die noodhulp te bieden, zijn we op zoek naar:

Een antwoord op

Veelgestelde vragen

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties. Maar het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing vinden we minstens even belangrijk. Zolang het nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp, toch wordt dit steeds ingebed in een breder ondersteuningskader.

Gent Samen Solidair vzw en Kras vzw werken hiervoor samen met Stad Gent. Via volgende link vind je snel welke dienst er in jouw buurt is: voedselhulp in Gent. 

We gaan er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan.